Doktora / Sanatta Yeterlik

Kayıt Kabul Koşulları


Program'a, bir yüksek lisans programından mezun olan; YDSe -YDS ya da YÖKDİL 'den en az 55 puan veya eşdeğerliliği Üniversitelerarası Kurul'ca belirlenen yabancı dil sınavlarının birinden bu puana eşdeğer puan alan ve Anasanat Dalı tarafından yapılan Giriş Sınavı sonucunda başarılı bulunan adaylar kabul edilir.

Tüm başvuru koşullarını sağlayan ve Üniversite'nin belirlediği kurallara uygun olarak başvuru yapan adaylar Giriş Sınavı'na alınırlar.

Giriş Sınavı 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilir ve performans sınavı, sözlü sınav ve yazılı sınav olmak üzere 3 (üç) bölümden oluşur.

  • Performans sınavında adaylar, 30 ilâ 45 dakika süreli bir resital programı seslendirirler.
  • Sözlü sınavda, Giriş Sınavı jürisi tarafından, adayların Yüksek Lisans tezleri/sanat çalışması raporları ile ilgili sorular yöneltilir.
  • Yazılı sınav, Giriş Sınavı jürisince belirlenen bir konu üzerinde kaleme alınacak Türkçe kompozisyondan oluşur.

Giriş Sınavı sesli ve görüntülü olarak kaydedilir ve kayıtlar iki yıl süre ile saklanır.

Yazılı sınav kağıtları iki yıl süre ile saklanır.

Performans sınavı için piyano eşlikçilerinin temini adayların sorumluluğundadır.

Adayların genel başarı notu, yüksek lisans not ortalamasının %40'ı ile Giriş Sınavı'ndan alınan puanın %60'ının toplamı olup 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilir.

Giriş Sınavı'ndan en az 60 (altmış) puan alan ve genel başarı notu en az 70 (yetmiş) olan adaylar başarılı olarak kabul edilirler. Genel başarı notunun eşitliği halinde Giriş Sınavı puanı dikkate alınır.

 

Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar


Toplam 21 ulusal kredi ve 240 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla, aldığı dersleri ve yeterlik sınavını başaran ve hazırladığı Sanat Çalışması, Savunma Sınavı sonucunda başarılı bulunan öğrenciler, Program'dan mezun olma hakkı kazanırlar.

 

Programın Amacı


Gitar Sanatta Yeterlik Programı'nın amacı müzik ve müzik eğitimi kurumlarında görev alacak, ileri düzeyde sanat kültürü ve estetik beğeniye sahip, kuram ve uygulama ilişkisi hakkında bilgi sahibi olan, sahip olduğu bilgi, yöntem ve teknikleri geliştirip, derinleştirerek gitar repertuvarının her döneminden eserleri uluslararası seviyede icra ederek toplumla paylaşan, sanat etiğini özümsemiş, alanındaki gelişmeleri yakından takip eden, öngörülü, saygılı, katılımcı ve estetik beğeni düzeyi yüksek, yeniliklere ve gelişmelere açık gitaristler yetiştirmektir.

 

Mezunların Mesleki Profili


Gitar Sanatta Yeterlik Programı mezunları yurt içi ve yurt dışı müzik fakültelerinde, konservatuvar ve/veya dengi kurumlarda akademisyen olarak yer alabilir, çeşitli müzik eğitimi kurumlarında gitar eğitmenliği yapabilirler. Mezunlar çalışmalarına solist olarak da devam edebilecekleri gibi bireysel olarak veya bir toplulukla birlikte konser ve resitaller gerçekleştirebilir, işitsel ve/veya görsel-işitsel medya kayıtları da ortaya koyabilirler.

 

Öğretim Programının Yapısı


Gitar Sanatta Yeterlik Programı sekiz yarıyıldan oluşmaktadır. İlk dört yarıyıl ders dönemidir. Ders döneminin son yarıyılı yeterlik sınavına hazırlık çalışmalarını kapsar. Bu yarıyılın sonunda yeterlik sınavına giren öğrencilerden başarılı olanlar, sanat çalışması aşamasına geçmeye hak kazanır. Sanat çalışması aşaması dört dönemdir. Bu aşamanın sonunda öğrenciler, Savunma Sınavı başlığı altında, Piyano Anasanat Dalı'nın belirlediği yönergeye uygun bir resital programı seslendirmenin yanı sıra, bir sanat çalışması raporu sunmakla yükümlüdürler. Programda yer alan dersler, yarıyıllık ve önkoşulsuzdur. Öğrenci programın ilk dört yarıyılında ileri düzey alan bilgileri edinir ve bu doğrultuda çalışmalar yapar. Beş, altı, yedi ve sekizinci yarıyıllarda ise Özel Konular başlığı altında sanat çalışması araştırması ve savunma sınavına yönelik çalışmalarını sürdürür. Programda yer alan toplam 240 AKTS kredisinin % 75'i (180 AKTS) zorunlu, % 25'i (60 AKTS) ise seçmeli derslere aittir. Öğrenci, mezuniyet şartı için 21 ulusal krediyi tamamlamak zorundadır. Seçmeli derslerin , AKTS kredi toplamı ise 60`tır.

 

Mezuniyet Koşulları


Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin ilgili maddesinde belirtilen mezuniyet koşulları geçerlidir.

Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin ilgili maddesinde belirtilen koşullarının yanı sıra, 21 ulusal kredi ve 240 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla; zorunlu statüdeki dersleri ve seçtiği diğer dersleri başaran ve hazırladığı sanat çalışması, Savunma Sınavı jürisi tarafından başarılı bulunan öğrenciler, Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla Program'dan mezun olma hakkını kazanırlar. Sanat Çalışması, izleyicilere açık resital ve tezden oluşur.

İzleyicilere açık resitalde, aşağıdaki kategorilerden eserler, ezber olarak seslendirilir:

  • 1 (bir) adet gitar konçertosu
  • Konçerto haricinde seslendirilecek 1 saat süreli bir resital programı (Resital programı, tez başlığı ve içeriği ile ilişkili olmalıdır.)

Resital sesli ve görüntülü olarak kaydedilir ve tez ile birlikte muhafaza edilir.